காணும் முறைகள் - ஜான் பெர்ஜர் அத்தியாயம் 2

அத்தியாயம் 2

மொழிப்பெயர்ப்பாளர் குறிப்பு: காணும் முறை புத்தகத்தில் ஏழு அத்தியாயங்கள் உள்ளன. அவற்றில் நான்கு அத்தியாயங்கள், வார்த்தைகள் மற்றும் படிமங்களைக் கொண்டது. மூன்று அத்தியாயங்கள் படிமங்களை மட்டுமே கொண்டது. இந்த அத்தியாயம், பெண்களைக் காணும் முறை குறித்த படிமங்களைக் கொண்டது.தொடரும்...