அம்ஷன் குமார், சலனம் ஜீன் – ஜீலை 1992 :: தட்டச்சு உதவி: தினேஷ் குமார்