- சுனிபா பாசு :: தமிழில்: எம்.பால்சுப்பிரமணியன் : தட்டச்சு உதவி: தினேஷ் குமார்