- டி.டி.ராமகிருஷ்ணன், மலையாளத்திலிருந்து:கே.வி.ஜெயஸ்ரீ