இந்த இதழில் (2020-12-17)

கிம் கி தக் (1960 – 2020)

கிம் கி தக்கின் படங்களுக்கு ஒரு விசித்திரமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது. அதாவது, அவரது படங்கள் வெளிநாடுகளில...