இந்த இதழில் (2020-07-01)

சினிமா In & Out

முதல் படைப்பு அது குறும்படமாக இருந்தாலும் திரைப்படமாக இருந்தாலும் அதில் கற்றுக்கொள்ள ஏராளமான விஷயங்க...

கொரியன் சினிமா – மதர்

தான் பெற்ற பிள்ளைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுவரை வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கு உள்ளது. மனிதர்...

ஈப்அலேஊ!- ஷோமாஎசாட்டர்ஜி

என்னைப்போலவே நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையின் பெரும் பகுதியை படங்களைப்பார்ப்பதில் செலவிட்டிருந்தாலும் க...