இந்த இதழில் (2022-03-13)

கினோ 3.0

க்றிஸ்டோபர் கென்வொர்தி தமிழில்: தீஷா

ஐஸக் பாஷெவிஸ் ஸிங்கர்

1978-ஆம் ஆண்டு இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசைப் பெற்ற ஐசக் பாஷெவிஸ் ஸிங்கர், ஜூலைமாதம் பதினான்காம் தேத...